حنجره و تارهای صوتی


اگر تارهای صوتی درجریان هوایی که از ریه خارج می شود نباشد، صدایی تشکیل نمی شود. بنابراین حنجره مهمترین عضو درتشکیل صدا است. پس یک مجری باید تارهای صوتی خود را دراختیار خویش در اورد که برای هرمجری کار بسیار مشکلی است.

خواننده بهتر می تواند تارهای صوتی خود را دراختیار دراورد، زیرا اواز خواندن هدف است ولی گویندگی وسیله ایست برای رسیدن به هدف

/ 0 نظر / 10 بازدید