مرى در سطح ششمین مهرهٔ گردنى و از خلف غضروف کریکوئید آغاز
مىشود. در توراکس، مرى از پشت قوس آئورت و برونش اصلى چپ عبور مىکند، از طریق شکاف
مروى دیافراگم وارد شکم مىشود، و در فوندوس معده ختم مىشود. در حالت طبیعى حدود ۲
تا ۴ سانتىمتر از مرى در زیر دیافراگم قرار مىگیرد. محل اتصال بین معده و مرى با
تاخوردگى صفاق برروى معده و لیگامان فرنوازوفاژیال بر روى مرى در جاى طبیعى خود در
درون شکم نگه داشته مىشود. وقتى که این لیگامان به شکاف مروى مىرسد، به سمت بالا و
برروى قسمت تحتانى مرى تا مىخورد و تا ۲ تا ۴ سانتىمتر بالاى دیافراگم، بر روى
لایهٔ عضلانى حلقوى بالاى اسفنکتر گاستروازوفاژیال قرار مىگیرد.

در مری، سه
ناحیهٔ تنگى آناتومیک وجود دارد: ۱. در سطح غضروف کریکوئید (اسفنکتر
فارنگوازوفاژیال)؛ ۲. در ناحیهٔ میانى توراکس، بهدلیل فشار ناشى از قوس آئورت و
برونش اصلى چپ؛ و ۳. در سطح شکاف مروى دیافراگم (اسفنکتر گاستروازوفاژیال).


در بالغین، طول مرى از سطح دندان پیشین فوقانى تا عضلهٔ کریکوفارنژئوس ۱۵۸
تا ۲۰ سانتىمتر، تاقوس آئورت ۲۰ تا ۲۵ سانتىمتر، تا ورید ریوى تحتانى ۳۰ تا ۳۵
سانتىمتر؛ و تا محل اتصال کاردیوازوفاژیال حدود ۴۰ تا ۴۵ سانتىمتر است.


ساختار عضلانى حلق و یکسوم فوقانى مرى از نوع مخطط است؛ بقیهٔ عضلات از جنس
عضلهٔ صاف هستند. فیبرهاى عضلانى نظیر مجراى روده بهصورت دو لایهٔ حلقوى داخلى و
طولى خارجى قرار گرفتهاند.

خونرسانى به مرى در همهٔ افراد یکسان است.
انتهاى فوقانى از شاخههاى شریانهاى تیروئیدى تحتانى خون مىگیرد. قسمت توراسیک،
شاخههائى از ش ریانهاى برونشیال و شاخههاى مروى که مستقیماً از آئورت منشعب مىشوند
دریافت مىکند. شریانهاى بیندندهاى نیز ممکن است در خونرسانى شرکت داشته باشند.
قسمتهاى دیافراگماتیک و شکمى مرى از شریان فرنیک تحتانى چپ و شاخههاى ازوفاژیال
شریان گاستریک چپ تغذیه مىشوند.

درناژ وریدى پیچیدهتر و متغیرتر است.
مهمترین وریدها آنهائى هستند که قسمت تحتانى مرى را درناژ مىکنند. خون این ناحیه به
شاخههاى ازوفاژیال ورید کرونر که خود به ورید پورت مىریزد، تخلیه مىشود. این ارتباط
یک راه مستقیم بین جریان خون پورت و درناژ وریدى قسمت تحتانى مرى و قسمت فوقانى
معده برقرار مىکند. وقتى که سیستم پورت مسدود مىشود، مثلاً در سیروز کبدی، خون از
طریق ورید کرونر و شبکهٔ وریدى مرى به سمت بالا منحرف مىشود و نهایتاً از طریق ورید
آزیگوس به درون ورید اجوف فوقانى مىریزد.

لایهٔ مخاطى مرى از اپىتلیوم
سنگفرشى مطبق تشکیل شده است حاوى غدد منتشر مخاطى نیز مىباشد. مرى هیچ لایهٔ سروزى
ندارد و بههمین دلیل پس از آسیبها یا آناستوموزهاى جراحى بهسرعت سایر مناطق دستگاه
گوارش بهبود پیدا نمىکند.

مری
در داخل مدیاستن و درون قفسه سینه جای دارد به طوری که در جلوی ستون مهره ها و پشت
نای و قلب قرار می گیرد . این لوله عضلانی توخالی حدود 25 سانتی متر طول دارد و از
سوراخی به نام هیاتوس دیافراگمی از میان دیافراگم عبور می کند . بقیه لوله گوارش
داخل حفره صفاق جای دارد . مری با روندی هماهنگ ، انتقال مواد غذایی خورده شده را
از دهان به معده به عهده دارد . توانایی مری برای انتقال غذا یا مایع به وسیله دو
اسفنگتر تسهیل می گردد .
اسفنگتر فوقانی مری ( UES : Upper Esophageal Sphincter
) یا اسفنگتر تحت حلقی باز می شود و به لقمه غذایی اجازه عبور به مری را می دهد و
سپس بسته می شود تا مانع آسپیراسیون مواد خورده شده به داخل نای شود . UES در محل
اتصال حلق و مری قرار دارد . اسفنگتر تحتانی مری (LES : Lower Esophageal Sphincter
) یا کاردیا در آغاز بلع باز می شود تا زمانی که لقمه غذایی وارد معده شود باز می
ماند ، بعد بسته می شود و مانع ریفلاکس مواد بلعیده شده به داخل مری می گردد . LES
در محل اتصال مری به معده قرار دارد .

علائم بیماری های مری
:
سوزش سر دل ( Pyrpsis – Heart Burn )
یکی از شایع ترین علائم بیماری های
مری است . این علامت اغلب به صورت احساس سوزش در ناحیه اپی گاستر که به سمت قفسه
سینه بالا می رود ، توصیف می شود . سوزش سر دل از جملع علائم اصلی ریفلاکس معده به
مری است و در موراد زیر احتمال بیشتر است : پس از صرف غذا ، در هنگام خوابیدن به
پشت ، پس از افزایش فشار داخل شکمی ( خم شدن یا بلند کردن اجسام ) . برخی از مواد
غذایی سبب سوزش سر دل می شوند : غذاهای چرب ، غذاهای تند ، شکلات . معمولا سوزش سر
دل بطور موقت با مصرف آنتی اسید ها بهبود می یابد . ممکن است سوزش سر دل با
ریگورژیتاسیون مایع تلخ یا ترش تا پشت حلق و یا تولید بیش از حد بزاق همراه باشد
.

ریگورژیتاسیون ( Water Brash – Regurgitation )

برگشت محتویات معده
به دهان که در اثر آن مایعی ترش یا تلخ از معده به دهان پس می زند را ریگورژیتاسیون
می نامند ( برگشت بدون اینکه تلاشی صورت گرفته باشد ) اغلب هنگام شب یا هنگامی که
بیمار خم می شود بوجود می آید .
تولد بیش از حد بزاق را Water Brush می نامند .
پر شدن ناگهانی دهان با مایعی شفاف و مختصری شور . این حالت نوعی ریفلاکس با واسطه
عصب واگ است که در نتیجه وجود اسید در داخل مری ایجاد می شود و نقش حفاظتی دارد
.

دیسفاژی ( Dysphagia )
به معنی دشواری بلع است که شایعترین علامت در
بیماری های مری است . بیمار اغلب ذکر می کند که لقمه غذایی گیر می کند یا به آرامی
پایین می رود . ممکن است بیمار برای نشان دادن محل گیر کردن لقمه غذایی به گردن یا
قفسه سینه خود اشاره کند ، اما محلی که نشان می دهد با محل واقعی انسداد ارتباط
خوبی ندارد . دیسفاژی به دو نوع تقسیم می شود :
دیسفاژی دهانی – حلقی (
اوروفارنژیال ) ، نوعی اختلال در آغاز بلع است که در اثر بیماری های عصبی یا عضلانی
ایجاد می شود : بیماری پارکینسون ، سکته مغزی ، مولتیپل اسکلروز ، میاستینی گراویس
.
دیسفاژی مروی می تواند از علل زیر ناشی شود :
انسداد مکانیکی مری : در
بیماران مبتلا به انسداد مکانیکی ، تا مراحل انتهایی بیماری ، دیسفاژی پیشرونده
تنها در برابر بلع مواد جامد وجود دارد . در مراحل انتهایی بیماری ، ممکن است
انسداد آنقدر شید شود که در برابر عبور مایعات نیز مانع ایجاد کند .
اختلال تحرک
مری : بیماران مبتلا به اختلال حرکتی ناشی از آشالازی و اسپاسم منتشر مری دچار
دیسفاژی در برابر بلع مایعات و مواد جامد به طور یکسان هستند .

آفاژی (
Aphagia )
انسداد کامل مری است که معمولا ناشی از گیر کردن لقمه های بزرگتر از 4
سانتی متر می باشد و یکی از موارد اورژانس پزشکی می باشد .

ادینوفاژی (
Odynophagia )
ادینوفاژی به معنی درد در هنگام بلع است . بلعیدن مواد سوزاننده ،
ازوفاژیت عفونی و یا دارویی مری ، شایع ترین علل بلع دردناک هستند
.

فاگوفوبی ( Phagophobia )
فاگوفوبی به معنی ترس از عمل بلع و امتناع از
بلع است . این مساله در افراد هیستریک ، ابتلا به کزاز و فلج حلق ( به خاطر ترس از
آسپیراسیون ) روی می دهد . ضایعات التهاب دردناک که باعث اودینوفاژی می شوند نیز می
توانند موجب امتناع از بلعیدن شوند .

گلبوس حلقی ( Golbus Pharyngeous
)
احساس وجود دائمی توده در گلو بدون وجو مشکل در عمل بلع بخصوص در بیماران
مبتلا به اختلالات روحی به ویژه زنان می باشد .

درد قفسه سینه (Chest Pain
)
درد قفسه سینه می تواند علامتی از بیماری مروی باشد و اغلب در نتیجه ریفلاکس
معده به مری یا اختلالحرکتی مری ایجاد می شود . مسیر های عصبی انتقال دهنده درد
قلبی و مروی یکسان هستند و بدین ترتیب درد قلبی و مروی شبیه به هم به نظر می رسند .
بنابراین درد قفسه سینه ناشی از ریفلاکس می تواند شبیه درد آنژین قلبی باشد و به
گردن و فک انتشار یافته ، با مصرف نیترات ها ( که حرکت مری را تنظیم می کند ) بهبود
یابد و با فعالیت آغاز شود . در بیماران قلبی به ندرت درد قفسه سینه بیمار را از
خواب بیدار می کند و به ندرت با آنتی اسید برطرف می شود . همچنین دردی که برای ساعت
ها بدون علائم همراه باقی می ماند ، بیشتر نشان دهنده درگیری مری است
.

آسپیراسیون مواد غذایی
موجب برگشت غذا از بینی و ورود غذا به مجاری
تنفس در خلال بلع می شود که از خصوصیات تشخیص دیسفاژی دهانی – حلقی است
اختلالات مربوط به مریمری
لوله ای عضلانی با دیواره ای مخاطی است که از ته حلق شروع شده و در حدود 4سانتیمتری
زیر دیافراگم پایان می یابد . اسفنگتر تحتانی که اسفنگتر مری معده ای نیز گفته می
شود در محل اتصال مری به معده قرار دارد و اسفنگر فوقانی در محل اتصال حلق و مری
قرار دارد .


اختلال در بلع ( دیسفاژی) : شایعترین نشانه
در بیماری مری است
آکلازی : عدم وجود یا نارسایی در حرکات دودی قسمت انتهایی
مری
علایم : سختی در بلع ، احساس چسبیدن غذا به مری ، پیروزیس ، عوارض
ریوی
تشخیص : بلع باریم ، توموگرافی کامپیوتری ، آندوسکوپی ، مانومتری
مری
مراقبت و درمان : بیمار به آرامی غذا بخورد ، همراه غذا آب بنوشد ، بلوک
کننده های کانال کلسیم و نیتراتها ، تزریق سم بوتولینوم به مری ، در نهایت اتساع
مری با فشار هوا یا عمل جراحی


اسپاسم منتشر : نوعی
اختلال حرکتی مری است که علت آن ناشناخته است اما تنیدگی میتواند در مری ایجاد
انقباض کند .
علایم : سختی یا درد هنگام بلع ، درد قفسه سینه مشابه اسپاسم
کرونر
تشخیص : مانومتری مری ، بلع باریم
مراقبت و درمان : آرامبخشها ،
نیتراتهای طولانی اثر ، بلوک کننده های کانال کلسیم ، خوردن غذا به مقدار کم و در
دفعات بیشتر ، غذای نرم ، ایجاد اتساع به وسیله هوا ، ازوفاگومیوتومی ،
جراحیفتق هیاتال : دو نوع دارد
1 - محوری یا لغزشی : قسمت
بالایی معده و محل اتصال مری به معده به طرف بالا حرکت کرده و به درون و بیرون قفسه
سینه می لغزد
2- فتق مجاور مری:زمانی ایجاد می شود که تمام قسمت مری از دیافراگم
به درون قفسه سینه حرکت کرده و در مجاورت مری قرار می گیرد
علایم : در فتق محوری
سوزش سر دل ، ریگورژیتاسیون ، بلع مشکل
در مجاور مری احساس پری یا درد قفسه سینه
بعد از هر غذا ،ریفلاکس معمولا ایجاد نمیشود چون اسفنگتر مری سالم است . عوارض آن
شامل خونریزی ، انسداد و احتقان است
تشخیص : اشعه ایکس،بلع باریم و
فلوروسکوپی
مراقبت و درمان : در نوع محوری خوردن غذا به مقدار کم و دفعات بیشتر
، تا یک ساعت بعد از خوردن غذا از دراز کشیدن خودداری کند ، سر تخت بالا باشد ،
درمان داخلی و جراحی فتق مجاور مری مشابه ریفلاکس است و گاهی نیازمند جراحی اورژانس
هستند

دیورتیکول : بیرون زدگی بافت مخاط و زیر مخاطی از
دیواره ضعیف عضلانی

علایم دیورتیکول : در دیورتیکول حلقی بلع مشکل ، احساس
پری در گردن ، ریگورژیتاسیون ، صدای غلغل بعد از خوردن غذا ، تنفس بدبو و احساس
ترشی دهان
در نوع میانی نشانه ها حاد نیستند . در نوع اپی فرنیک هم گاهی سختی
بلع و درد قفسه سینه ایجاد می شود


تشخیص : بلع باریم ، ازوفاگوسکوپی
معمولا انجام نمی شود ( پارگی دیورتیکول)
درمان : در نوع حلقی مری تنها درمان
جراحی و برداشتن دیورتیکول است و بعد ایجاد برشی در عضله انگشتری
حلقی


پارگی مری : بوسیله فرورفتن جسم برنده یا گلوله یا
در خلال جراحی یا آندوسکوپی
علایم : درد مداوم ، سختی بلع ،عفونت ، تب ،
لکوسیتوز، افت فشارخون ، پنوموتوراکس
تشخیص : با استفاده از اشعه ایکس ،
فلوروسکوپی
مراقبت و درمان : بدلیل خطر عفونت از آنتی بیوتیک استفاده میشود سوند
بینی معده ای جهت کاهش ترشحات و پیشگیری از ریفلاکس ممنوعیت مواد خوراکی ، تغذیه
کامل وریدی و جراحی در صورت نیاز


جسم خارجی در مری : درد و اشکال در بلع
، گاهی تنگی نفس به علت فشار وارده به نای
درمان : دادن اسید تارتاریک و سدیم
بیکربنات ، گلوکاگون برای شل کردن عضلات ، در صورت عدم موفقیت استفاده از
آندوسکوپی


سوختگی های شیمیایی : در اثر داروهای غیر قابل حل،بلع اسید با
باز قوی
علایم : اشکال در تنفس به دلیل ادم گلو یا تجمع ترشحات، درد شدید هنگام
بلع
درمان : ممنوعیت مواد خوراکی ، درمان شوک ، درد و دیسترس تنفسی ، گذاشتن
سوند بینی معده ای ، مصرف کورتون ، آنتی بیوتیک ، متسع کردن مری ، در صورت درمان
نشدن استفاده از روش جراحی

ریفلاکس معده به مری : به علت عدم کفایت
اسفنگترتحتانی مری ، تنگی پیلور یا اختلال در حرکات دودی
علایم : پیروزیس ، دیس
پپسی ، بلع مشکل ، پس زدن غذا ، افزایش ترشح بزاق ، التهاب مری
تشخیص : اندازه
گیری PHمری برای 12-36 ساعت ، آندوسکوپی ، بلع باریم ، پایش بیلی روبین جهت اندازه
گیری الگوی برگشت صفرا
/ 1 نظر / 43 بازدید
سایت ساز

با سلام،آیا می خواهید دارای سایت مستقل و حرفه ای شوید؟ آیا می خواهید زحماتی که برای وبلاگ خود می کشید از بین نرود و به نفع صاحبان سایت های ایجاد وبلاگ نشود و برای خودتان بماند؟ آیا می خواهید از دنیای مبتدی وبلاگ خارج شده و به دنیای حرفه ای سایت واردشوید و با گسترش سایتتان از آن کسب درآمد کنید؟ آیا می خواهید بدون داشتن دانش برنامه نویسی و دانش راه اندازی هاست وارد دنیای حرفه ای سایت شود؟ آیا می خواهید با کمترین هزینه ممکن دارای یک هاست یک دامنه رایگان و قالب حرفه ای و مدرن سایت شوید؟ آیا قیمت های سرسام آور سایت های ایجاد هاست از ورود شما به دنیای حرفه ای سایت جلوگیری کرده است؟ آیا می خواهید با یک قیمت ارزان همه امکانات بالا را یک جا دریافت نمایید؟ آیا میدانید که این امکانات نیاز به تمدید ماهانه یا سالانه ندارند و شما فقط با یک بار خرید ، سایت را برای همیشه از آن خود می کنید؟ آیا میدانید تمام کار های راه اندازی سایت ازجمله راه اندازی هاست و نصب مدیریت محتوای جوملا و قالب های آن توسط شرکت سایت ساز انجام می گیرد وشما فقط سایت خود را طراحی ومدیریت می کنید؟ برای دریافت سایت و کسب اطلاعات بیشتر، به ما مراجعه کنید.